Malta v2: Strzelanina - 8. dzień

Wtorek, 2 lutego 2016 godz. 10:30
Autor: Woytek    liczba zdjęć: 20

Malta v2: Strzelanina - 8. dzień - fot. Woytek

Malta v2: Strzelanina - 8. dzień - fot. Woytek

Malta v2: Strzelanina - 8. dzień - fot. Woytek

Malta v2: Strzelanina - 8. dzień - fot. Woytek

Malta v2: Strzelanina - 8. dzień - fot. WoytekMalta v2: Strzelanina - 8. dzień - fot. Woytek

Malta v2: Strzelanina - 8. dzień - fot. Woytek

Malta v2: Strzelanina - 8. dzień - fot. Woytek

Malta v2: Strzelanina - 8. dzień - fot. Woytek

Malta v2: Strzelanina - 8. dzień - fot. Woytek

Malta v2: Strzelanina - 8. dzień - fot. Woytek

Malta v2: Strzelanina - 8. dzień - fot. Woytek

Malta v2: Strzelanina - 8. dzień - fot. Woytek

Malta v2: Strzelanina - 8. dzień - fot. Woytek

Malta v2: Strzelanina - 8. dzień - fot. WoytekMalta v2: Strzelanina - 8. dzień - fot. Woytek

Malta v2: Strzelanina - 8. dzień - fot. Woytek

Malta v2: Strzelanina - 8. dzień - fot. Woytek

Malta v2: Strzelanina - 8. dzień - fot. Woytek

Malta v2: Strzelanina - 8. dzień - fot. Woytek