NewsyNewsy
Newsy
RSS  |  WAP  |  Kosz  |  Siatka  |  Hokej
Środa, 8 listopada 2000 r. godz. 16:28

Nie jest tak ?le

Wywiad z: Leszek Miklas, źródło: Nasza Legia

Ostatnio coraz g?ośniej mówi si? o k?opotach finansowych korporacji Daewoo, a tak?e polskiej filii koncernu, Daewoo-FSO, co mo?e w znaczny sposób wp?yną? na przysz?oś? warszawskiej Legii. Postanowiliśmy si? dowiedzie?, czy kibice muszą obawia? si? kryzysu i w tej sprawie porozmawialiśmy z LESZKIEM MIKLASEM, dyrektorem generalnym Legii Daewoo SSA.Krzysztof Stanowski: - Sytuacja finansowa firmy Daewoo jest fatalna, z fabryk zwalniani są pracownicy. W ko?cu kryzys musi dotkną? Legi?-Daewoo.

Leszek Miklas: - To prawda, ?e nie jest to najlepszy okres w historii Daewoo. Niemniej koncern, którego obroty si?ga?y nie tak dawno 55 mld. USD nie rozp?ywa si? w niebycie z dnia na dzie?. Tak?e do przysz?ości koncernu nie podchodz? w sposób tak pesymistyczny, jak opisuje to prasa. Restrukturyzacja zatrudnienia nie oznacza jeszcze katastrofy - jest to tylko sanacja firmy, której efektem powinna by? jej wy?sza efektywnoś? w przysz?ości.

- Czyli Legia-Daewoo, ktĂłrej jest Pan dyrektorem generalnym, nie stoi - ani wkrĂłtce nie stanie - na progu bankructwa?

- Sytuacja Legii nie jest najgorsza. Po pierwsze, jak dotąd nasz g?ówny sponsor zachowuje si? w stosunku do Legii w sposób, który wcale nie wskazuje na jego kryzys. Po drugie prosz? pami?ta?, ?e Daewoo jest tylko jednym z udzia?owców Spó?ki. Drugim pot??nym przecie? holdingiem jest POL-MOT. Jestem przekonany, ?e gdyby nawet nastąpi?y jakiekolwiek zmiany w stosunkach Daewoo - Legia Daewoo, drugi nasz udzia?owiec b?dzie aktywny i nie pozwoli, aby Legia Daewoo SSA mia?a k?opoty finansowe.

- Jeśli dosz?oby do wspomnianej zmiany w stosunkach na linii Legia - Legia Daewoo, to czy nie obawia si? Pan, ?e wkrótce Pana dzia?alnoś? na ?azienkowskiej mo?e zosta? zako?czona?

- Wszelkie zmiany dotykają przede wszystkim kadr? zarządzającą, w związku z tym oczywiście nie mog? powiedzie?, ?e nie dotyczą mnie. Jednak nie jest to moja g?ówna troska. Najbardziej zale?y mi na tym, aby ten trudny okres Legia przesz?a bez jakichkolwiek zawirowa?, aby zmiany nie zawa?y?y ujemnie na wyniku sportowym klubu, co jest w tej dzia?alności najwa?niejsze.

- Prezes Janusz Maciej Lach zapowiedzia?, ?e Daewoo z ch?cią odsprzeda cz?ś? swoich udzia?ów. Czy kibice mogą by? pewni, ?e dopóki nie znajdzie si? ch?tny, Daewoo b?dzie finansowa?o dzia?alnoś? spó?ki?

- Nie s?ysza?em co prawda wypowiedzi prezesa Lacha na temat ch?ci odsprzedania udzia?ów przez Daewoo, ale nie sądz?, aby taka by?a intencja jego wypowiedzi. Daewoo jest akcjonariuszem Legia Daewoo SSA i nie s?ysza?em, aby rozwa?ano zbycie akcji na rzecz jakiegokolwiek podmiotu. Jestem przekonany, ?e Daewoo b?dzie finansowa?o dzia?alnoś? Spó?ki do czasu, gdy jest jej akcjonariuszem.

- Czy jakaś firma zg?osi?a ju? wst?pne zainteresowanie akcjami Legii?

- Sonda?owe zainteresowanie Legią wielokrotnie wyra?a?o wielu przedstawicieli świata biznesu w przesz?ości, ale prawdziwe intencje mo?na pozna? dopiero, gdy dochodzi si? do szczegó?ów. Póki co Daewoo nie z?o?y?o oferty zbycia akcji, tak wi?c nie znamy intencji ewentualnych partnerów.

- Wiadomo, ?e "na sprzeda?" jest te? miejsce reklamowe na koszulkach pi?karzy. Czy jest ju? ch?tny i jakiego rz?du pieniądze musia?by wyda??

- Tak, Daewoo jest gotowe zrezygnowa? z mo?liwości umieszczania swojego logo, o ile znajdzie si? firma gotowa zap?aci? Legii przynajmniej te same pieniądze, jakie obecnie Daewoo p?aci. Obecnie negocjujemy z kilkoma potencjalnymi partnerami. Jeśli chodzi o "rząd" wielkości, to mog? tylko powiedzie?, ?e są to miliony w z?otówkach.

- Prezes Lach ju? powiedzia?, ?e kibice nie powinni liczy? na spektakularne transfery do klubu. Czy istnieje ryzyko, ?e b?dzie trzeba sprzeda? któregoś z pi?karzy?

- Rzeczywiście, w chwili obecnej nie mo?emy liczy?, aby Daewoo przeznaczy?o po raz kolejny jakieś du?e pieniądze na transfery zawodników do Legii. Niemniej nawet malkontenci nie mogą powiedzie?, ?e sk?ad Legii jest s?aby. Moim zdaniem mamy kadrowo jeden z najsilniejszych zespo?ów w polskiej lidze. Nie ma klubów, które wy?ącznie kupują zawodników. Prawdopodobnie i z Legii odejdą jacyś pi?karze. Jedni do s?abszych zespo?ów, inni do lig zagranicznych. Jak na razie nie planujemy transferów z Legii tylko z powodów finansowych.

- Franciszek Smuda wcześniej wspomnia? o sprowadzeniu Miros?awa Szymkowiaka i Arkadiusza Klimka. Czy to tylko jego pobo?ne ?yczenia?

- Franciszek Smuda, jak ka?dy dobry trener, chcia?by mie? tak?e najlepszych zawodnikĂłw. Na ?yczenie obecnego trenera do Legii kupiono lub wypo?yczono ju? kilku zawodnikĂłw. Na pewno wspomniani byliby wzmocnieniem obecnego sk?adu, ale na to, aby zawodnik gra? w danym zespole, musi si? z?o?y? kilka decyzji kilku stron. Po?yjemy, zobaczymy.

- Wygląda wi?c na to, ?e pod wzgl?dem transferowym dla Pana - dyrektora generalnego - b?dzie to wyjątkowo spokojna zima?

- Myśl?, ?e i tym razem nie b?dzie ca?kowitej posuchy i czymś kibiców mile zaskoczymy.

- A czy pi?karze nie muszą si? obawia? zmniejszenia swoich zarobków?

- Mogą si? jedynie obawia? o to, ?e ich dochody zmniejszą si?, je?eli nie b?dą wygrywa? meczów, bo wysokoś? premii zale?y od wyników sportowych.

- Coś takiego spotka?o jednak niedawno Macieja Janiaka. Mo?e Pan wyt?umaczy?, na jakiej podstawie?

- Maciej Janiak mia? zgodnie z zapisami kontraktu zmniejszone zarobki, ze wzgl?du na to, ?e przez wiele miesi?cy otrzymywa? kontrakt jak zawodnik I-ligowy, natomiast grywa? wy?ącznie w III lidze i w zgodnej opinii trenerów nie ma obecnie szans na gr? w Legii w I lidze.
- Maciej Janiak grozi?, ?e pozwie Legi? do sądu...

- To decyzja zawodnika...

- Skomplikowa?a si? sprawa Tomasza ?api?skiego. Czy mo?e Pan wyt?umaczy? ca?e to zamieszanie?

- Tomasz ?api?ski zgodnie z zapisami umowy mi?dzy klubami jest zawodnikiem Widzewa ?ód?. Klauzula pozwalająca na powrót zawodnika zosta?a wprowadzona do kontraktu przez Widzew. W tej chwili Widzew nie chce ?api?skiego, ale jest to jego sprawa. Zawodnik niebawem b?dzie mia? prawo dysponowania swoją kartą zawodniczą, wówczas ch?tnie porozmawiam z nim na temat jego gry w barwach Legii.

- Czy mo?e Pan potwierdzi?, ?e po ostatnich k?opotach zdrowotnych ?api?skiego, Legia wcią? jest zainteresowana jego pozyskaniem?

- Zawodnik obecnie jest ju? zdrowy i niebawem b?dzie przygotowany do gry. Jesteśmy wcią? zainteresowani jego grą w barwach Legii. Do jego umiej?tnościach pi?karskich nie musz? przekonywa? przecie? nikogo.

- A czy Widzew ma jakieś podstawy do tego, aby domaga? si? od Legii zap?acenia pe?nej kwoty transferowej?

- Naszym zdaniem nie.

- Ostatnie pytanie. Czy mo?e Pan wyt?umaczy?, jakie stanowisko w klubie zajmuje pan Robert Adaszy?ski, bo dla wielu osĂłb nie jest to jasne?

- Pan Robert Adaszy?ski jest pracownikiem dzia?u sportu i wspó?pracuje ze wszystkimi pracownikami dzia?u, z zawodnikami w?ącznie. Wykorzystujemy jego kontakty mi?dzynarodowe w świecie sportu.

Rozmawia? Krzysztof Stanowski


3
© 1999-2020 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.