fot. Legionisci.com
REKLAMA

Komunikat Legii ws. Jodłowca

źródło: Legia Warszawa - Wiadomość archiwalna

W związku z pojawiającymi się spekulacjami medialnymi oraz wprowadzającymi w błąd wypowiedziami na temat transferu Tomasza Jodłowca, Zarząd Legii Warszawa S.A. ("Legia") informuje, co następuje. W dniu 17 lutego 2013 r. Legia zawarła z WKS Śląsk Wrocław S.A. ("WKS Śląsk"), reprezentowanym przez Pana Józefa Wojciechowskiego, umowę transferu definitywnego Tomasza Jodłowca ("Umowa").


Na podstawie Umowy WKS Śląsk oświadczył, iż nie ma jakichkolwiek przeszkód, w szczególności faktycznych lub prawnych, w zakresie odpłatnego definitywnego transferowania Tomasza Jodłowca do Legii, a także zobowiązał się do natychmiastowego wydania Legii dokumentów Tomasza Jodłowca niezbędnych do jego potwierdzenia i uprawnienia do reprezentowania Legii. Wobec powyższego, wydanie dokumentów Tomasza Jodłowca przez WKS Śląsk winno było nastąpić praktycznie wraz z podpisaniem Umowy w dniu 17 lutego 2013 r. Pomimo ciążącego na WKS Śląsk zobowiązania, przedmiotowe dokumenty nie zostały wydane, a w dniu 19 lutego 2013 r. Legia otrzymała stanowisko WKS Śląsk, podważające skuteczność Umowy, powołujące się na nieznane Legii postanowienia umowy transferowej zawartej pomiędzy KSP Polonia Warszawa SSA a WKS Śląsk Wrocław S.A. z dnia 26 lipca 2012 r. Zdaniem Zarządu Legii, postanowienia przedmiotowej umowy nie miały i nie mają jakiegokolwiek wpływu na skuteczność Umowy, a roszczenia z niej wynikające winny być rozstrzygane pomiędzy jej stronami.

Stanowisko WKS Śląsk kwestionujące skuteczność Umowy nie może zostać uwzględnione, ma bowiem na celu bezpodstawne uchylenie się od skutków prawnych zawartej przez WKS Śląsk Umowy i nie znajduje podstawy w obowiązujących przepisach, w tym przede wszystkim wewnętrznych regulacjach Polskiego Związku Piłki Nożnej. Podnoszony przez WKS Śląsk brak właściwej komunikacji pomiędzy pełnomocnikiem WKS Śląsk a zarządem WKS Śląsk nie może mieć wpływu na ważność zawartej Umowy, a Legia nie może ponosić z tego powodu negatywnych konsekwencji. Zgodnie z obowiązującym prawem czynność prawna dokonana przez przedstawiciela (pełnomocnika – Pana Józefa Wojciechowskiego) działającego w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego (tj. WKS Śląsk).

Ponadto Zarząd Legii, w związku z pojawiającymi się w środkach masowego przekazu wypowiedziami interpretującymi transfer jako dokonany dopiero w chwili uprawnienia zawodnika przez właściwy związek piłki nożnej, poniżej przytacza treść § 2 ust 7 oraz § 30 ust 3 uchwały PZPN nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 r. W SPRAWIE STATUSU ZAWODNIKÓW, WYSTĘPUJĄCYCH W POLSKICH KLUBACH PIŁKARSKICH ORAZ ZASAD ZMIAN PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ ("Uchwała"):

§ 2 ust 7. Uchwały "transfer – oznacza umowę pomiędzy klubem odstępującym, a klubem pozyskującym, na podstawie której zawodnik będący zawodnikiem klubu odstępującego, na podstawie obowiązującej umowy, bądź obowiązującej deklaracji gry amatora, w chwili zawierania umowy transferu, zmienia przynależność do klubu pozyskującego; niedopuszczalny jest transfer zawodnika wolnego."

§ 30 ust 3. Uchwały "Zmiana przynależności klubowej zawodnika następuje z chwilą potwierdzenia go do nowego klubu przez właściwy związek piłki nożnej w systemie Extranet, przy czym wniosek o jego potwierdzenie musi być rozpatrzony najpóźniej w ciągu 7 (siedem) dni od jego złożenia."

W związku z powyższym, transfer jest pojęciem całkowicie odrębnym od pojęć: zgłoszenia, potwierdzenia i uprawnienia zawodnika, czego WKS Śląsk i inne komentujące tę sprawę osoby zdają się nie rozróżniać.

W tym stanie rzeczy uznać należy, że Umowa jest ważna i winna być niezwłocznie wykonana przez obie jej strony z uwagi na zbliżający się koniec okresu transferowego, a dalsze uchylanie się przez WKS Śląsk od wykonania ciążących na nim zobowiązań uznane może zostać za działanie mające na celu świadome pokrzywdzenie Legii oraz Tomasza Jodłowca.

REKLAMA
REKLAMA
© 1999-2020 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.